ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และติดตามทิศทางของการออกแบบงานตกแต่งภายในอยู่เสมอ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถไปตามโครงการที่ต้องรับผิดชอบได้
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาออกแบบภูมิทัศน์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบภูมิทัศน์ 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบก่อสร้าง และใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภูมิทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถไปตามโครงการที่ต้องรับผิดชอบได้
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง / โยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม 3 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และสามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกร (กว.)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา / สถาปัตยกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดการและบริหารงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง และมีทักษะในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับดีมาก
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถไปปฏิบัติงานในเขตปริมณฑล / ต่างจังหวัดได้